โครงการ Smart Skill (Google Career Certicate)

Google-Career-Certificate

ประชาสัมพันธ์โครงการ Samart Skill (Google Career Certificate) 

1. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Google และบริษัท The S Curve เป็นผู้ดำเนินการและมอบมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในสาขาที่เป็นที่ต้องการขององค์กรในยุคปัจจุบัน ตามที่ผู้เรียนสนใจและสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ โดยจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้สมัครงานได้จริงกับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับในคุณวุฒินี้

2. ทุนนี้เป็นทุนเรียนฟรี ที่ผู้สมัครต้องเข้าเรียนและสอบในระบบออนไลน์จนจบหลักสูตรใช้เวลา 6 เดือน/หลักสูตร และผู้เข้าเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ในแต่ละคอร์สที่เรียน โดยจะมีการติดตามจากบริษัท The S Curve ทุกเดือน

3. หลักสูตรที่เปิดอบรมมี 3 หลักสูตร ทั้งหมดจำนวน 45 ทุน คือ

      1) Google IT Support Professional Certificate (ได้รับสนับสนุน 15 ทุน)

     2) Google Data Analytics Professional Certificate (ได้รับสนับสนุน 15 ทุน)

     3) Google Digital Marketing & E-commerce Certificate (ได้รับสนับสนุน 15 ทุน)

การสมัครเลือกหลักสูตร 1 หลักสูตรที่ตนเองสนใจมากที่สุด และเรียงลำดับ ทั้งนี้อาจมีผู้สนใจหลักสูตรเดียวกันหลายคน ทางศูนย์ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป

หมายเหตุ ผู้สมัครติตามข่าวสารการตอบรับการสมัครทางเมลล์

4. นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความจำนงค์มาได้ที่ อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ (081-9536198) หรือ นางปิยะธิดา เทพสาธร (097-9922199) ภายในวันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2565 (ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลก่อนเวลา 16.00 น.)

5. ฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/aT9T2USxb7Hug8cd7

เอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการ

คู่มือโครงการ. ===> Google Career Certificate _ Educator Guides.pdf

แบบตอบรับจำนวนทุนที่ได้รับจากโครงการ ===> google career certificate.pdf

Data Analyst Career Guide ฉบับสมบูรณ์ (อัพเดท 2022)

Doc. ===> https://datarockie.com/blog/data-analyst-complete-career-guide/