พิธีเปิดป้ายศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พิธีเปิดป้ายศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๒๗:๒๔ น.

พิธีเปิดป้ายศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ อาคาร STA ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ดิจิทัลฯ และกล่าวรายงานสรุปวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลฯ การเปิดศูนย์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วม อาทิเช่น

สำนักจังหวัดอุตรดิตถ์
สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา