งานพัฒนาดิจิทัล

  • รับปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • รับวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
  • งานพัฒนาระบบ IoT & AI Innovation , Computer System and Network , Software Development , Cloud Computing
  • ฝึกอบรม (Training)

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน