ที่มาของศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ที่มาของการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไว้ว่า ในการทำงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศในทุกระดับ ให้มีการทำงานบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังในการพัฒนาประเทศด้านฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีประเด็นสำคัญว่า การบูรณาการ/การทำงานร่วมกันจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง/ที่จะต้องสร้างศักยภาพเพื่อสามารถพัฒนาระบบและกลไกด้านฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ การตัดสินใจ รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานทุกหน่วยงานทั้งระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าว ดังนั้นคณะจึงได้มีโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”

การจัดตั้งศูนย์ฯ ในครั้งนี้จะใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย และใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เกิดความร่วมมือ ร่วมพลัง จากประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุกระดับตั้งแต่ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ ผู้บริหาร บุคลากรทุกคน  นักศึกษา ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นกรอบทิศทางในการทำงานให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่กำหนดรูปแบบและกลไกในพัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้เป็นเอกภาพ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จะสนับสนุนการบริหารงานของจังหวัดในรูปแบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลในการดำเนินการที่ครบวงจรของการบริหาร
  3. เพื่อทำหน้าที่ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง
  4. เพื่อให้บริการงานด้านการพัฒนาดิจิทัล งานฝึกอบรมดิจิทัล งานวิจัยและพัฒนา และงานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาดิจิทัลขององค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ศูนย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำหรับบริการงานพัฒนาดิจิทัล งานฝึกอบรมดิจิทัล งานวิจัยและพัฒนา หรืองานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาดิจิทัล
  2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และประสานความร่วมมือองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่ความรับผิดชอบ อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมการวิเคราะห์และนำใช้ข้อมูลจากดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยหนุนเสริมให้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขยายงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  4. สร้างระบบและกลไกลการดำเนินการผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการและปัญหาเชิงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบได้ตรงเป้าหมายและตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
  5. พัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมกลุ่มราชภัฏและภาคีเครือข่ายชุมชน
  6. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

แต่งตั้งศูนย์ดิจิทัล